محمد طیب صحرایی

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)

دکتری معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق (ع)

 • استان کرمانشاه

سوابق شغلی/مسئولیت/فعالیت

 • عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)

 • مدیر مجتمع آموزشی امام صادق (ع)

سوابق تحصیلی دانشگاهی

 • رشته و دانشگاه کارشناسی:

  معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق (ع)

 • رشته و دانشگاه کارشناسی ارشد:

  معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق (ع)

 • رشته و دانشگاه دکتری:

  دکتری معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق (ع)

ارسال دیدگاه