نگاهی به سوابق وزرای آموزش و پرورش

نگاهی به سوابق وزرای آموزش و پرورش

باتوجه به معرفی گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت آموزش و پرورش که باید دید آیا می‌تواند از مجلس رای اعتماد بگیرد یا خیر، نگاهی اجمالی به سوابق وزرای قبلی این وزرات‌خانه در زمان تصدی این مسئولیت می‌اندازیم.

 

در مقایسه آماری نمایش داده شده ذیل، شاخص‌هایی مانند مدرک تحصیلی، سن وزرای پیشنهادی هنگام وزرات،‌ مدت وزارت و … برای وزرای بعد از انقلاب قابل مشاهده است.

توجه: با‌توجه به پیشنهادی بودن جناب آقای حسین باغگلی برای این سمت، نام ایشان در ردیف مربوطه متفاوت بیان شده است.

همچنین با اشاره به مهم‌ترین سوابق هر فرد، فعالیت‌های ایشان قبل از پیشنهاد تصدی وزرات آموزش و پرورش مطرح شده است.

 

 

 

ارسال دیدگاه