پراکندگی نقش شرکت‌کنندگان در نظرسنجی

پراکندگی نقش شرکت‌کنندگان در نظرسنجی

افرادی که در نظرسنجی معرفی وزیر آموزش و پرورش مشارکت داشتند دارای نقش‌ها و مسئولیت‌های متنوعی هستند. در این نظرسنجی که ۳۰۳۳ نفر از فعالان آموزش و پرورش در آن شرکت داشتند، افراد بر اساس خوداظهاری، اصلی‌ترین سابقه مسئولیتی خود را از میان موارد ذیل انتخاب کردند. فراوانی شرکت‌کنندگان بر اساس هر نقش نیز در جدول مشخص شده است.

نقش و مسئولیت فراوانی
نمایندگان مجلس، مسئولان ارشد کشور ۶۹
وزیران، معاونین یا مدیران کل ستادی یا استانی آموزش و پرورش ۱۲۵
کارشناسان ستادی، معاونین استانی یا مدیران مناطق آموزش و پرورش ۲۱۸
مدیران مدارس ۲۹۲
اساتید حوزه یا دانشگاه، پژوهشگران آموزش و پرورش ۲۴۶
معلمان و مربیان مدارس ۱۲۸۱
فعالین فرهنگی، اجتماعی، سیاسی یا مذهبی ۴۶۲
سایر ۳۴۱
جمع ۳۰۳۳
ارسال دیدگاه