علی باقرزاده فاروجی

رییس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی و رییس کمیته انتصابات

سوابق شغلی/مسئولیت/فعالیت

  • رییس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی و رییس کمیته انتصابات

  • معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی

سوابق تحصیلی دانشگاهی

ارسال دیدگاه