محمود مهرمحمدی

سرپرست پیشین دانشگاه فرهنگیان

دکتری برنامه ریزی درسی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی

 • 1337

سوابق شغلی/مسئولیت/فعالیت

 • سرپرست پیشین دانشگاه فرهنگیان

 • عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

 • عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس

 • مدیر کل دفتر نظارت و سنجش آموزش وزارت علوم 1360-1364

سوابق تحصیلی دانشگاهی

 • رشته و دانشگاه کارشناسی:

  فناوری صنعتی از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا

 • رشته و دانشگاه کارشناسی ارشد:

  فناوری آموزشی از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا

 • رشته و دانشگاه دکتری:

  دکتری برنامه ریزی درسی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی

ارسال دیدگاه