مهدی نوید‌ادهم

دبیرکل سابق شورای عالی آموزش و پرورش

دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات (1394)

سوابق شغلی/مسئولیت/فعالیت

 • دبیرکل سابق شورای عالی آموزش و پرورش

 • معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی از 1384 تا 1387

 • معاون برنامه ریزی و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از 1377 تا 1382

 • کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت و تربیت معلم آموزش پرورش تهران از 1362 تا 1364

 • معاون برنامه ریزی و امور مشارکت های سازمان نوسازی و توسعه تجهیز مدارس کشور از 1371 تا 1377

سوابق تحصیلی دانشگاهی

 • رشته و دانشگاه کارشناسی:

  برنامه ریزی کامپیوتر دانشگاه شهیدبهشتی (1358)

 • رشته و دانشگاه کارشناسی ارشد:

  مدیریت فرهنگی جهاد دانشگاهی (1374)

 • رشته و دانشگاه دکتری:

  دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات (1394)

ارسال دیدگاه